เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้และจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 10,691 ครัวเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ

- สระ 2 แห่งแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง

ประปาหมู่บ้านดงยาง หมู่ที่ 1ประปาหมู่บ้านโคกเชือก หมู่ที่ 8 - 11
ประปาหมู่บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2ประปาหมู่บ้านวังเตาราง หมู่ที่ 9 - 10
ประปาหมู่บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 3 - 5 ประปาโรงเรียนวัดนาบุญ หมู่ที่ 10
ประปาหมู่บ้านขอนหอม หมู่ที่ 70.01s. 0.50MB