เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

การศึกษา

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด 5. โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลเดี่ยว 6. โรงเรียนวัดขอนหอม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนหอม7. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่นาบุญ8. โรงเรียนวัดนาบุญ


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1. วัดตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว 6. วัดใหม่สามัคคี (โคกเชือก) หมู่ที่ 9 บ้านโคกเชือก
2. วัดจำศีล (หลุบเลา) หมู่ที่ 3 บ้านหลุบเลา 7. วัดเกตุแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านโคกเชือก
3. วัดขอนหอม หมู่ที่ 7 บ้านขอนหอม 8. วัดนาบุญ หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่นาบุญ
4. วัดราษฎรพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านขอนหอม 9. ที่พักสงฆ์วังเตาราง หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่นาบุญ
5. วัดโคกสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านโคกสะอาด


การสาธารณสุข

1. โรงพยาบาลแก่งคอย (โรงพยาบาลของรัฐขนาด 200 เตียง)

2. สถานีอนามัยตำบลตาลเดี่ยว (สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ (ป้อมยามตำรวจสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง
รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 คัน
รถดับเพลิง 1 คัน


บริการสาธารณะ

รถกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน
รถยนต์บรรทุกขยะ 2 คัน0.02s. 0.50MB