เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว มีถนนเชื่อมกันทุกหมู่บ้านและมีถนนมิตรภาพผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว มีถนนซึ่งประกอบไปด้วย

- ถนนลาดยาง 8 สาย- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 16 สาย
- ถนนดินลูกรัง 8 สาย- ถนนหินคลุก 2 สาย0.01s. 0.50MB