เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล    ตำบลตาลเดี่ยว เป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมาแต่ทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 เดิมที่ตำบลนี้มีนามเรียกกันทั่วไปของชาวบ้านว่าตำบลขอนขว้าง แล้วเปลี่ยนมาเป็นตำบลหลุบเลา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นหลุมเป็นบ่อไม่สม่ำเสมอกัน ฤดูฝนน้ำหลากจะท่วมเอ่อเต็มพื้นที่เพราะพื้นที่ต่ำกว่าที่อื่น ๆ และเป็นบริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำมีต้นเลาขึ้นโดยทั่วไป (ลักษณะคล้ายต้นโสน) ขึ้นเต็มไปหมด
ต่อมา ในสมัยลานนาไทย มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนากยกรัฐมนตรี ให้มีการใช้ภาษาไทยสำหรับตั้งชื่อหมู่บ้าน ชื่อตำบล และอำเภอ ให้ใช้คำไทยแท้ ตำบลหลุบเลาจึงเปลี่ยนมาเป็นตำบลตาลเดี่ยวตั้งแต่บัดนั้น โดยอาศัยสัญลักษณ์ต้นตาลเดี่ยวที่ตำบลมีอยู่หนึ่งต้นที่สูงมากและมีเพียงต้นเดียว และต่อมา ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวขึ้น ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537


0.01s. 0.50MB