เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ129
มาตรการการป้องกันการรับสินบน120
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน122
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต731
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม124
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ135
เจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านทุจริต124
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)227

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB