เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุชาติ เขตเมืองปัก

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว

 • นางสาวกัลยารัตน์ อำนาคะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวสำนักงานปลัด

 • นางสาวศิริวรรณ บุตรพงษ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางนันทนา ชาญศรี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวสายรุ่ง จักรพล

  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 • นางสาววันเพ็ญ ศรีวิลัย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองคลัง

 • นางพัชรี วงษ์เหล็ก

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสุธาสินี อุ่นชะลี

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 • นางสาวณัฐชา บุญแจ้ง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 • นางณัฐิกา จันทรบุตร

  นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

 • นางสินีนารถ อำนาคะ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางพัชรี หิรัญคำ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจิรายุ อำนาคะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางวิจิตร พรหมอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาววันวิสา ช้างน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายสุนทร เจ๊กมาก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาววิภานันท์ ถนอมสัตย์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองช่าง

 • นายสมชาย กวางทอง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวภัทร์ศรีวรรณ สมบรม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

 • นางสาววาสนา ศิริวงษ์

  ครู

 • นางเอมอร แสงโพธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวสุวรรณี อำนาคะ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางปทิตตา พุทธรักษา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาววาสนา โสดานิล

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางภรพรรณา มุขพรหม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

0.01s. 0.75MB