เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประมาณ ยาดี

  ประธานสภาอบต.ตาลเดี่ยว

 • นางสะอาดศรี มณีเรือง

  รองประธานสภาอบต.ตาลเดี่ยวสมาชิกสภา

 • นายทวีศักดิ์ อ้นจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวัชรินทร์ สุวรรณธาดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมศักดิ์ อ้นจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมพงษ์ วงษ์ละออ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาคร เบาวะนนท์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวิรัช บุญจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางมาลัย ศรีมาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสมคิด กองทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสิน บุษบงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสังวาล แก่นแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสะอาดศรี มณีเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายไกรกล้า โสดานิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิชาญ โยธานารถ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมาน ชำนิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมชาย ตั้งไพบูลย์สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางบุญมี พรหมหนู

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสุรพงษ์ ธนูศร

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสงคราม พรงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมนึก โมธินา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายประมาณ ยาดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

0.01s. 0.50MB