เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาโครงสร้าง งานการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด วัฒนธรรมท้องถิ่นยั่งยืน ”คำขวัญ


“ ตาลเดี่ยวแหล่งหลากหลายวัฒนธรรม เลิศล้ำพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ

  • พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตามศักยภาพของการผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด
  • เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมสินค้าชุมชน เสริมสร้างภูมิปัญญาชาวบ้าน
  • สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นการการสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนส่งเสริมการกีฬา การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติต่อ ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
  • บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
  • พัฒนาเกษตรอินทรีย์ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
  • อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย สนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
0.02s. 0.50MB