เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563ทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน มิถุนายน 2563ทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
สถิติการให้บริการประชาชนอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
แผนงานภารกิจหลัก อบต.ตาลเดี่ยวอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
รายงานการใช้จ่ายประจำปี 2563อบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานตำบลและพนักงานจ้างอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
รายงานติดตามประเมินผลอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563อบต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563ทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2563ทต.ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB